White Mountains, 15x30
White Mountains, 15x30", acrylic/canvas